Privacy policy

Koodin muokkaus
Poistu koodieditorista
Add title
Tietosuojaseloste
Kirjoita tekstiä tai HTML-kieltä

1. Rekisterinpitäjä

Realplast Oy (y-tunnus: 1578111-0)
Käyntiosoite: Palkkisillantie 236, 05720 Hyvinkää

2. Rekisterin nimi

Realplast Oy:n asiakas-, markkinointi- ja työnhakijarekisteri

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Realplast Oy
Nimi: Kimmo Kullberg
Sähköposti:

4. Rekisterin pitämisen käyttötarkoitus ja peruste

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen ja asiakaspalvelun hoitaminen
 • Laskutus
 • Rekisterinpitäjän tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tarkoitukset, kuten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, tarjoaminen, toteuttaminen ja markkinointi
 • Asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen
 • Uudelleenmarkkinointi verkkosivukäyttäytymisen perusteella verkossa ja sosiaalisessa mediassa
 • Työhakemusten käsittely ja rekrytointeihin liittyvä viestintä

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta riippuen rekisterinpitäjän lakisäätteiset velvoitteet, sopimus, suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on käsittelyperusteena silloin, kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on asiallinen yhteys. Tällainen asiallinen yhteys voi muodostua esimerkiksi silloin, kun rekisteröity on omasta aloitteestaan rekisterinpitäjään yhteydessä, tai kun rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja esimerkiksi rekisteröidyn työnantajan ja rekisterinpitäjän välisen liike- tai yhteistyötoiminnan yhteydessä.

Lisäksi rekisterinpitäjä voi kirjata oikeutetun edun perusteella asiakasrekisteriin sellaisten potentiaalisten asiakkaiden ja näiden yhteyshenkilöiden ja edustajien tietoja, joiden rekisterinpitäjä voi perustellusti odottaa olevan kiinnostuneita hankkimaan rekisterinpitäjän tarjoamia palveluita tai tuotteita.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröidyn tarpeelliset yksilöintitiedot sekä muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot. Rekisteri sisältää tietoja seuraavista henkilöistä:

 • Rekisterinpitäjän asiakkaista sekä asiakkaiden edustajista ja yhteyshenkilöistä
 • Rekisterinpitäjän alihankkijoiden ja toimittajien edustajista ja yhteyshenkilöistä
 • Potentiaalisista asiakkaista
 • Työnhakijoista
 • Muista sidosryhmiin kuuluvista henkilöistä

Rekisteröidystä käsitellään seuraavia, kunkin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

Asiakas- ja markkinointirekisteri

 • Etu -ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Titteli ja toimenkuva
 • Yrityksen nimi ja Y-tunnus
 • Yrityksen osoitetiedot
 • Asiakassuhteeseen ja tilaukseen liittyvät tiedot
 • Laskutustiedot
 • Laskutusosoite
 • Sivustokäyttäytyminen ja analytiikka

Työnhakijarekisteri

 • Nimi
 • Yhteystiedot
 • Työhakemus, ansioluettelo ja muut työnhakijan antaman lisätiedot
 • Muistiinpanoja tapaamisista ja keskusteluista
 • Työhakemuksia säilytetään kahden vuoden ajan

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu pääsääntöisesti seuraavista tietolähteistä:

 • Suoraan rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen hoitamiseksi
 • Suoraan rekisteröidyltä itseltään työnhaun ja rekrytoinnin osana
 • Suoraan rekisteröidyltä itseltään muun yhteistyösuhteen osana
 • Julkisista/yleisesti saatavilla olevista lähteistä (kuten internet ja kaupparekisteri)
 • Rekisteröidyn työnantajan tai muun rekisterinpitäjään asiakas-, yhteistyö- tai muussa sopimussuhteessa olevan tahon edustajalta

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietoja tallennetaan rekisteriin käyttäjän täytettyä Realplast Oy:n yhteydenottopyyntölomakkeen. Lisäksi henkilötietoja tallennetaan rekisteriin, mikäli henkilö kuuluu Realplast Oy:n kumppani- tai asiakasyritykseen. Suoramarkkinoinnin rekisteritietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään tai julkisesta verkosta.

Työnhakijarekisteri

Henkilötietoja voidaan kerätä henkilötietolain puitteissa rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, sähköpostitse ja tapaamisissa.

7. Tietojen luovutus ja siirto

Rekisterinpitäjä ei lähtökohtaisesti luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi mikäli viranomaiset lainmukaisesti niin edellyttävät tai pakottavan lainsäädännön niin vaatiessa. Lisäksi rekisterinpitäjä käyttää palveluidensa teknisen toteuttamisen yhteydessä luotettavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta. Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mahdolliset henkilötietojen siirrot toteutetaan aina soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi muuttaa ja korjata tietojaan ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön kohdassa 3 ilmoitetuilla yhteystiedoilla. Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen. Kielto voidaan tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön (kts kohta 3). Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen: Realplast Oy, Palkkisillantie 236, 05720 Hyvinkää.

Kuoressa tulee olla merkintä: Henkilötietojen tarkastuspyyntö.
Tarkastuspyynnössä tulee mainita: Henkilön nimi, täydelliset osoitetiedot ja puhelinnumero sekä rekisterin nimi.

9. Rekisterin suojaus ja tietoturva

Realplast Oy:n rekisterien tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja ne on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin suojakeinoin.

Henkilötietoja käsittelevät vain Realplast Oy:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Realplast Oy:n palveluksessa ja joiden toimenkuvaan henkilötietojen käsittely nimenomaisesti kuuluu, sekä Realplast Oy:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

10. Evästekäytännöt

Käytämme tällä verkkosivustolla evästeitä (cookies), joiden avulla käsittelemme ja analysoimme verkkosivustomme käyttöön liittyviä tietoja. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi, kun käyt tietyillä verkkosivuilla. Evästeiden avulla pystymme ymmärtämään paremmin, millaisesta sisällöstä sivustomme käyttäjät ovat kiinnostuneita ja tarjoamaan heille relevanttia sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käyttäjä voi kuitenkin halutessaan estää evästeiden käytön selainasetusten kautta. Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 4.2.2021.